კატეხიზმო: ერის განსაზღვრება


ქართულში უნდა გაიმიჯნოს ცნებები და ტერმინები „ერი“ და „ნაცია“. ეს მოსაზრება პირველად წამოყენებული იქნა ი.სტალინის ნაშრომის „მარქსიზმი და ნაციონალური საკითხი“ ქართული თარგმანის საგანგებო ქართულ წინასიტყვაობაში და შემდეგ განავითარა აკად.პ.გუგუშვილმა. პ.გუგუშვილის აზრით ტერმინი „ერი“ ეთნო-კულტურული დატვირთვის მატარებელია (მაგ.: ჯიში, ჯილაგი, მოდგმა, ეთნოსი), ხოლო – ტემინი „ნაცია“ კი პოლიტიკურ-ტერიტორიულისა (მაგ.: სახელმწიფო). ამდენად – მისი აზრით ინგლისური “United Nations” ქართულად უნდა ითარგმნოს როგორც „გაერთიანებული ნაციები“ ან „გაერთიანებული სახელმწიფოები“. ასევე, მაგალითად მოქალაქის პასპორტში ტერმინი ნაციონალობა უნდა მიუთითებდეს ქვეყანას, რომლის მოქალაქეც ეს ადამიანია, ხოლო – ტერმინი ეროვნება კი მის ეთნო-კულურულ კუთვნილებას (მათ შორის მაგალითად რელიგიურს).

Read more of this post

Advertisements

ანტიეროვნული გლობალისტი გველი იკლაკნება!


სააკაშვილის ოფიციალურ ინგლისურ საითზე ასეთი ინფორმაციაა:

REMARKS OF H.E MlKHEIL SAAKASHVILl, PRESIDENT OF GEORGIA on the 65th SESSION OF THE UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY

THE 65th SESSION OF THE UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY, NEW YORK, SEPTEMBER 23, 2010

http://www.president.gov.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=228&info_id=5506%EF%BB%BF

I dream about the day when an Abkhaz or Ossetian citizen of Georgia – as it happened several times in our common history – will become President of a reunited democratic and European Georgia.

ზუსტი ქართული თარგმანი:

„ვოცნებობ იმ დღეზე როდესაც საქართველოს აფხაზი ან ოსი მოქალაქე – როგორ ეს რამდენიმეჯერ მომხდარა ჩვენს საერთო ისტორიაში — გახდება გაერთიანებული დემოკრატიულიდა ევროპული საქართველოს პრეზიდენტი“.

Read more of this post

%d bloggers like this: